Start als DSD-reseller

 

DSD Europe B.V. | maart 2022
 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

Wij of ons
De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, handelende onder de naam DSD Europe B.V., hierna aangeduid als: ‘wij’/ ‘ons’.

Contact informatie:

DSD Europe B.V.

Hintham 152 a
5246 AK Rosmalen
The Netherlands

T +31 (0)73 2020230
www.dsdeurope.nl

Ingeschreven in het handelsregister onder het nummer: 51672413.

Reseller
De zakelijk handelende partij die bij ons de Licentie(s) en/of Dienst(en) inkoopt via ons Platform.

Licenties
Het door ons of Leverancier verleende gebruiksrecht op Software voor een vaste periode van tijd of uitgegeven voor een bepaalde versie.

Diensten
Een online softwaredienst die maandelijks op verbruik wordt afgerekend, ontwikkeld door de Leverancier of een door ons zelf ontwikkelde dienst.

Platform
De online omgeving waar de Reseller tegen betaling Licenties en/of Diensten op Software verkrijgt.

Eindklant
De natuurlijke of rechtspersoon die bij de Reseller licentie(s) en/of dienst(en) afneemt.

Leverancier
De partij die ons Licenties of Diensten levert, welke in geld zijn uit te drukken.

Software
De computerprogrammatuur, in computer leesbare vorm (objectcode), zoals door Leverancier aan ons ter beschikking gesteld.

Kwartaalafsluiting
Het einde van elke boekhoudkundige periode van 3 maanden van ons, startend op 1 januari van elk jaar.

Artikel 2 - Onderwerp overeenkomst

1. Wij geven hierbij toestemming aan Reseller om gedurende de looptijd van de overeenkomst, conform de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden, Licenties en/of Diensten te distribueren naar Eindklanten.

2. Reseller handelt voor eigen rekening en risico en kan ons niet binden. Een overeenkomst houdt geen samenwerkingsverband, agentuur of vertegenwoordiging in. Een overeenkomst creëert evenmin een gezagsverhouding tussen partijen. Reseller mag zich ten opzichte van derden presenteren als Reseller van Leverancier, maar zal nimmer de indruk wekken dat hij optreedt als bevoegd vertegenwoordiger van Leverancier of dat hij Leverancier in enig opzicht kan binden.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het als Reseller niet toegestaan om subresellers of agenten aan te stellen of om Licenties en/of Diensten te verkopen aan wederverkopers.

4. Er is geen sprake van exclusiviteit ten gunste van Reseller. Wij en Leverancier mogen Licenties en/of Diensten ook op andere wijze aanbieden aan de markt.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen ons en de Reseller.

2. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk en op voorhand door ons zijn aanvaard. Tenzij anders overeengekomen, gelden de afwijkende voorwaarden alleen ten behoeve van de desbetreffende overeenkomst waar de afwijkende bepalingen voor zijn overeen gekomen.

3. Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden juridisch niet gelden, dan wordt deze bepaling vervangen door een bepaling bij een wel rechtsgeldige bepaling die juridisch zoveel mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling. Alle overige bepalingen blijven in het zojuist beschreven geval, onverkort van kracht.

4. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Wij zijn gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zullen wij de Reseller tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de Reseller een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Reseller een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Reseller de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

1. Partijen gaan een overeenkomst aan op het moment dat de Reseller een bestelling plaatst op ons Platform en wij die bestelling schriftelijk (digitaal) hebben bevestigd.

2. De opdrachtbevestiging zoals bedoeld in lid 1 is bindend voor beide partijen en zal zo duidelijk mogelijk aanduiden welk Licenties of Diensten worden aangeschaft, de prijs, de leverdatum en de termijn van de Licentie (indien van toepassing).

Artikel 5 – Levering en levertijd

1. Wij zullen de Licenties en Diensten zoals overeengekomen in  de overeenkomst aan de Reseller leveren vanuit ons Platform en/of per e-mail, waarbij Reseller een elektronische toegangssleutel ontvangt waarmee Reseller zich toegang kan verschaffen tot de Licenties en/of Diensten. Reseller dient deze toegangssleutels ten allen tijde vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan derden te verschaffen.

2. Ongeacht het bepaalde in artikel 9, zijn de fysieke licenties gedurende het transport voor rekening en risico van Reseller, vanaf het moment dat de licenties ons magazijn verlaten.

3. Digitale Licenties en Diensten zijn voor rekening en risico van de Reseller vanaf het moment dat toegang is verschaft.

4. Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren. Elke deellevering is als een zelfstandige levering te beschouwen. Kosten voor de verzending van deelleveringen zijn voor ons. Tenzij anders overeengekomen.

5. Indien de noodzaak bestaat dat de Reseller zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de Reseller ons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verstrekken en voorts alle overige gewenste medewerking verlenen. De gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen zijn voor rekening en risico van de Reseller.

6. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de noodzakelijke gegevens, apparatuur en/of materialen niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken tot onze beschikking staan of indien de Reseller op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij het recht tot opschorting van de overeenkomst en het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7. Licenties of Diensten zullen binnen het Platform geleverd worden of naar het door de Reseller opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Alle schade die voortvloeit uit het mededelen van een onjuist e-mailadres, zal steeds voor rekening en risico van de Reseller.

Artikel 6 – Reclames en klachten

1. Iedere klacht of reclame naar aanleiding van gebreken moet binnen acht dagen na levering schriftelijk bij ons worden ingediend. Indien die termijn wordt overschreden vervalt daarmee het recht om te reclameren.

2. Een reclame schort betalingsverplichtingen niet op.

3. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde Licenties en/of Diensten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame of voor ontbinding van de overeenkomst.

4. Enkel Licenties die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden. Reseller draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de Licenties en Diensten die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing door ons zijn de kosten voor retourzending ten laste van Reseller en hebben wij het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde Licenties in rekening te brengen.

5. Uitzonderingen binnen reclamering:
a. Reclame is niet mogelijk voor Licenties en Diensten die geactiveerd zijn (in gebruik genomen) door Reseller of Eindklant.
b. Reclame is nooit mogelijk voor een Dienst, die langer dan 24 uur actief is.

 Artikel 7– Prijzen en betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden Licenties en Diensten pas beschikbaar gesteld of verzonden na betaling.

2. De op het Platform getoonde prijzen zijn enkel richtprijzen, gebaseerd op prijs-bepalende factoren die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst, exclusief BTW en eventuele andere belastingen.

3. Alle offertes zoals door ons uitgebracht, inclusief berekeningen, brochures en prijslijsten, zijn niet bindend, afhankelijk van een overeenkomst en kunnen zonder meer ingetrokken worden, zelfs nadat de Reseller het aanbod heeft aanvaard. Intrekken van het aanbod na aanvaarding geschiedt zo spoedig mogelijk.

4. De prijs voor Licenties en Diensten is definitief vanaf het moment dat de Reseller de schriftelijke (digitale) opdrachtbevestiging ontvangt. Wij hebben echter nog 24 uur de tijd vanaf het moment dat de Reseller de bevestiging ontvangt, om de prijs aan te passen.

5. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, geschiedt betaling binnen 14 dagen na verzending door ons van de factuur.

6. In geval van te late betaling hebben wij het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door ons is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 1% op maandbasis, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend en (2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Reseller zal alle kosten vergoeden die wij en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €175,- inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som.

Artikel 8 – Leveringstermijnen

1. Alle door ons genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven, en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Overschrijding van de door ons opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, zal niet aangemerkt worden als niet nakoming en heeft geen gevolgen voor de plicht van de Reseller om de Licenties en/of de Diensten af te nemen.

3. De Reseller is nooit gerechtigd tot schadevergoeding in het geval van te late levering.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

1. Ongeacht het bepaalde in artikel 7.1, blijven alle Licenties en/of Diensten ons eigendom, tot het moment dat de Reseller de factuur volledig heeft betaald.

2. In het geval dat wij een Licentie of Dienst verstrekken, wordt deze Licentie of Dienst verstrekt onder de voorwaarde dat binnen de gestelde termijn wordt betaald. Wanneer de betaling niet binnen de termijn geschiedt en de Licentie of Dienst toch is verleend, dan hebben wij het recht de Licentie of Dienst in te trekken. Ieder gebruik van de Licentie of Dienst voorafgaand aan en na de intrekking, zal vergoed worden tegen € 500,- per dag van gebruik. Indien de daadwerkelijke schade hoger ligt dan dit bedrag dan hebben wij het recht de volledige schade te claimen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Niets uit deze voorwaarden dan wel een overeenkomst kan worden opgevat als een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht. Het intellectueel eigendom ten aanzien van Software en Diensten, gebruikte logo's, (beeld-) merken, ontwerpen, handelsnamen, etc. berust bij ons of Leverancier en zal ook bij ons of Leverancier blijven berusten.

2. Wij verlenen Licenties en/of Diensten van Leveranciers waarop wij zelf geen intellectueel eigendomsrecht hebben. Dat betekent dat iedere beslissing ten aanzien van die intellectuele eigendomsrechten die genomen wordt door de Leverancier die van invloed zijn op onze overeenkomst met de Reseller, geldt als overmacht.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Wij en door ons ingeschakelde werknemers of derden, zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Reseller of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik door Reseller van de Licenties en/of Diensten, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van onze kant.

2. Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, is onze aansprakelijkheid voor directe schade jegens Reseller, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Reseller aan ons betaalde factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

3. De Reseller vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de overeenkomst in de gevallen dat wij ons niet op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen.

Artikel 12 - Opzegging en ontbinding

1. In het geval van een overeenkomst voor een langere duur dan een eenmalige koop, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel, kunnen partijen een dienst niet tussentijds opzeggen indien aan die dienst een termijn is gekoppeld langer dan 3 maanden, tenzij partijen gezamenlijk anders besluiten.

3. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of iedere andere omstandigheid die het voortbestaan van de andere partij bedreigt.

Artikel 13 – Overmacht

1. In een geval van overmacht zijn wij gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en zonder dat wij enige vergoeding ter zake hoeven te betalen. Daarnaast zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schorten tot na het einde van de situatie van overmacht. Het is aan ons om een keuze te maken voor een van beide keuzes, afhankelijk van de precieze aard van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere van buiten komende situatie die niet aan ons te wijten is, als gevolg waarvan wij niet in staat zijn om te voldoen aan onze verplichtingen, of het nakomen van de verplichtingen dusdanig bemoeilijkt dat van ons in redelijkheid niet verwacht kan worden dat wij onze verplichtingen nakomen. Onder overmacht wordt onder andere in ieder geval begrepen; calamiteiten, natuurrampen, overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, werkstakingen, ongebruikelijke stagnaties in productie of vervoer, niet beschikbaarheid van internet en niet nakoming van leveranciers.

Artikel 14 – Renewal Solution

1. In het geval dat een door ons verstrekte Licentie het einde van de termijn nadert, zullen wij de Eindklant van de Reseller een e-mail sturen met de opties voor de verlenging van de Licentie. Wanneer de Eindklant de nieuwe termijn accepteert en betaald heeft, sturen wij de Licentie rechtstreeks door naar de Eindklant, zodat daarmee de Licentie wordt vernieuwd. De Reseller ontvangt van ons een credit-factuur voor iedere vernieuwde Licentie. De Reseller betaalt aan ons de actuele Resellerprijs van de Licentie, aangevuld met een bedrag van € 0,90 per vernieuwing. Hier wordt het door ons geïncasseerde bedrag bij de Eindklant aan toegevoegd, om tot een credit bedrag te komen in het voordeel van de Reseller.

2. Tussen ons en de Eindklant ontstaat nooit een overeenkomst, wij faciliteren via ons Platform een nieuwe overeenkomst tussen de Reseller en de Eindklant.

3. Indien een verlenging van de Licentie zoals hierboven omschreven plaatsvindt, dan gelden de algemene voorwaarden van My-ESD, en is de Reseller verplicht om volgens die algemene voorwaarden te handelen richting de Eindklant.

4. De Reseller is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correcte facturatie aan de Eindklant alsmede de fiscale en boekhoudkundige verwerking van de verlenging zoals in dit artikel bedoeld.

5. Alle bedragen als gevolg van creditfacturen aan Reseller zullen worden uitgekeerd aan Reseller in de eerstvolgende maand na een Kwartaalafsluiting en eventuele openstaande posten zullen hiermee verrekend worden.

Artikel 15 – Overige bepalingen

1. Op onze aanbiedingen en overeenkomsten en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

3. Wij zijn gerechtigd om alle relevante informatie over onze Resellers te delen met onze Leveranciers. Dit betreft, maar is niet beperkt tot, omzetgegevens, verkochte Licenties en/of Diensten en winstmarges. Reseller draagt er tevens zorg voor dat de Eindklant toestemming geeft voor het delen van gegevens van de Eindklant door ons met de Leveranciers. Reseller vrijwaart ons voor de gevallen dat er geen toestemming is van de Eindklant terwijl de Reseller die toestemming wel aan ons heeft gecommuniceerd.

4. In het geval van een geschil ter zake van de verschillende versies van onze voorwaarden, dan is de Nederlandse versie altijd leidend en doorslaggevend.

 

Aldus gedeponeerd bij de K.v.K. te Eindhoven.

 

Jouw eigen on·demand software store.

Start vandaag!